English

Digitalizacja dziedzictwa kulturowego

Wykonanie zdjęć cyfrowych remontowanych cerkwi

Celem tej części projektu było wykonanie zdjęć cyfrowych remontowanych cerkwi oraz ich cennego wyposażenia. Zakres zadania obejmował wykonanie zdjęć cyfrowych oraz filmów w formie 3D (m.in. polichromii, ikonostasów, ikon, insygniów liturgicznych, feretronów itp.). Dzięki realizacji projektu możliwe było stworzenie multimedialnego katalogu samych modernizowanych obiektów cerkiewnych, jak również znajdujących się w nich zabytkowych eksponatów.

Ponadto digitalizacja zabytków kultury wschodniochrześcijańskiej pełni funkcję poznawczo-edukacyjną: przyczynia się bowiem do zapoznania z dorobkiem kultury jak najliczniejszego grona odbiorców za pośrednictwem najpopularniejszej obecnie drogi pozyskiwania informacji, a mianowicie Internetu, w tym mobilnego – w telefonach komórkowych, samrtfonach itp. Istotną funkcją ucyfrowienia obiektów wraz z ich ruchomym wyposażeniem jest też zachowanie, w formie łatwej do odczytu, pożądanego stanu utrzymania zabytków na potrzeby prac konserwacyjnych i konserwatorskich w późniejszych okresach.

Proces digitalizacji zabytków wschodniosłowiańskiego dziedzictwa kulturowego prowadzony był metodą fotografowania, skanowania i mikrofilmowania najcenniejszych zasobów modernizowanych obiektów.
Projekt w ten sposób wzbogacił wspólną, internetową bazę danych, zawierającą podstawowe (nota katalogowa) oraz popularno-naukowe informacje o wybranych obiektach z kolekcji, prezentacja zdigitalizowanych obiektów stanowi zachętę do aktywnego uczestnictwa w kulturze, dostarczając zasobów wiedzy dostosowanych do potrzeb zróżnicowanych grup odbiorców, a zdigitalizowane zabytki powiększają multimedialne zasoby Diecezji oraz mogą być wykorzystywane do działań naukowych, wystawienniczych i edukacyjnych.
Beneficjent:

Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska

eea grants Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wsparcie udzielone przez

Wsparcie udzielone z funduszy EOG, pochodzących
z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych

Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway
through the EEA Grants and co-financed by the Polish funds