Digitalizacja dziedzictwa kulturowego

Wykonanie zdjęć cyfrowych remontowanych cerkwi

Celem tej części projektu było wykonanie zdjęć cyfrowych remontowanych cerkwi oraz ich cennego wyposażenia. Zakres zadania obejmował wykonanie zdjęć cyfrowych oraz filmów w formie 3D (m.in. polichromii, ikonostasów, ikon, insygniów liturgicznych, feretronów itp.). Dzięki realizacji projektu możliwe było stworzenie multimedialnego katalogu samych modernizowanych obiektów cerkiewnych, jak również znajdujących się w nich zabytkowych eksponatów.

Ponadto digitalizacja zabytków kultury wschodniochrześcijańskiej pełni funkcję poznawczo-edukacyjną: przyczynia się bowiem do zapoznania z dorobkiem kultury jak najliczniejszego grona odbiorców za pośrednictwem najpopularniejszej obecnie drogi pozyskiwania informacji, a mianowicie Internetu, w tym mobilnego – w telefonach komórkowych, samrtfonach itp. Istotną funkcją ucyfrowienia obiektów wraz z ich ruchomym wyposażeniem jest też zachowanie, w formie łatwej do odczytu, pożądanego stanu utrzymania zabytków na potrzeby prac konserwacyjnych i konserwatorskich w późniejszych okresach.

Proces digitalizacji zabytków wschodniosłowiańskiego dziedzictwa kulturowego prowadzony był metodą fotografowania, skanowania i mikrofilmowania najcenniejszych zasobów modernizowanych obiektów.
Projekt w ten sposób wzbogacił wspólną, internetową bazę danych, zawierającą podstawowe (nota katalogowa) oraz popularno-naukowe informacje o wybranych obiektach z kolekcji, prezentacja zdigitalizowanych obiektów stanowi zachętę do aktywnego uczestnictwa w kulturze, dostarczając zasobów wiedzy dostosowanych do potrzeb zróżnicowanych grup odbiorców, a zdigitalizowane zabytki powiększają multimedialne zasoby Diecezji oraz mogą być wykorzystywane do działań naukowych, wystawienniczych i edukacyjnych.
Beneficjent:

Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska

eea grants Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wsparcie udzielone przez

Wsparcie udzielone z funduszy EOG, pochodzących
z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych

Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway
through the EEA Grants and co-financed by the Polish funds